Inhoud:1. Algemene Regels

2. Lidmaatschap

3. Toelating

4. Contributie en lesgeld

5. Mutaties

6. Betaling

7. Verhindering/verzuim

8. Bestuur en Commissies

9. Klachtenbehandeling

10. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

11. Trainingsaanvraag

12. Choreografie- en techniekaanvraag

13. Regels voor de trainingen

14. Inschrijven voor wedstrijden en/of testen

15. Veiligheid1. Algemene Regels

1.1. Het bestuur regelt de ijshuur en biedt een aantal pakketten aan ten behoeve van de leden en bij voldoende ruimte, aan gastleden en anderen, uitsluitend ten behoeve van kunstschaatsen.

1.2. Een gastlid is een rijder welke een licentie heeft bij een andere bij de KNSB aangesloten vereniging of stichting, maar over trainingsmogelijkheden beschikt. Een gastlid mag maximaal drie keer per week meetrainen, mits daartoe voldoende ruimte bestaat.

1.3. Gastleden hebben geen stemrecht op een Algemene Leden Vergadering.

1.4. (Gast)leden trainen met een trainer van de Tilburgse Kunstrij Vereniging.

1.5. Het bestuur bepaalt wie er op het ijs wordt toegelaten.

1.6. Door lid te worden stemmen (gast)leden ermee in dat hun afbeelding en naam op de Website en voor promotiedoeleinde van de club gebruikt kan worden.

1.7. Correspondentie of overleg gaat uitsluitend via het bestuur en niet via de trainers.

1.8. Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal en niet voor ongevallen/letsel.2. Lidmaatschap

2.1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor n boekjaar en wordt zonder schriftelijke* opzegging automatisch verlengd.
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

2.2. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni schriftelijk* te geschieden.

2.3. Opzeggingen die na 1 juni worden ontvangen, worden pas per het daaropvolgende boekjaar verwerkt.

2.4. Lestijden, lesdagen en de contributie kunnen per seizoen verschillen. Wij berichten u per mail voorafgaand aan elk nieuw seizoen over de nieuwe lesdagen, lestijden en contributie.

2.5. Alleen indien het huishoudelijk reglement wijzigt en/of nieuwe tarieven vast worden gesteld is het direct opzeggen van het lidmaatschap mogelijk, tot maximaal twee weken nadat deze bekend zijn gemaakt.

2.6. Na ontvangst van de opzegging, stuurt de secretaris schriftelijk* een bevestiging.

2.7. Leden kunnen een exemplaar van het huishoudelijk reglement vinden op de website van de Tilburgse
K
unstrijvereniging.

2.8. Bestuursleden worden automatisch lid van de vereniging, zonder de verplichting tot contributiebetaling.3. Toelating

Om (gast)lid te kunnen worden van de Tilburgse Kunstrij Vereniging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

3.1. Er mogen geen openstaande verplichtingen zijn bij andere bij de KNSB aangesloten verenigingen, stichtingen, trainers/choreografen en de KNSB.

3.2. Men dient akkoord te gaan met het door de vereniging aangeboden trainingspakket, zoals trainingsuren, droogtrainingen, ballet, trainers, choreografen.

3.3. Men dient akkoord te gaan met het lidmaatschap en het nakomen van de hierbij horende financile verplichtingen.3.4. Het bestuur van TKV dient toestemming te verlenen voor de toetreding van ieder (nieuw) lid en het aangaan van het lidmaatschap.4. Contributie en lesgeld

4.1. De contributie bestaat uit het lidmaatschapsgeld en verplichte afdrachten aan het Gewest en de KNSB.

4.2. Het lesgeld bestaat uit de huur voor het ijs en de kosten van de trainers.

4.3. In geval van niet-tijdige betaling van de contributie en of lesgeld kan het bestuur de aan het lidmaatschap verbonden levering van lessen en/of de toegang tot het ijs ontzeggen.

4.4. Het lesgeld wordt in de eerste maand van het desbetreffende seizoen per email gefactureerd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van de penningmeester en op basis van duidelijke afspraken. De laatste termijn dient vr de laatste les te zijn voldaan. Het te betalen bedrag kan alleen contant of per overboeking worden voldaan.

4.5. Restitutie van het lesgeld geschiedt slechts met toestemming van het bestuur en vindt alleen plaats in gevallen van overmacht zoals:

1)   Overlijden.
2)   Lichamelijk letsel door ongeval of ziekte, waardoor voor een periode van meer dan 4 weken niet geschaatst kan
worden (over de eerste 4 weken vindt geen restitutie plaats).
3)  
Verhuizingen naar het buitenland.
4)   Bij onvrijwillige werkeloosheid van leden of hun ouders/verzorgers, die niet meer in staat zijn om het lesgeld te voldoen.
5)   Bij onvrijwillig vertrek.

Restitutie bedraagt maximaal 50% van het lesgeld. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken.


5. Mutaties

5.1. Onder mutaties wordt verstaan: Adreswijzigingen, wijzigen schaatslessen, wijzigen off-ice activiteiten, enz.

5.2. Indien de mutatie wordt geaccepteerd, gaat deze in op de eerste van de daaropvolgende maand.

5.3. Mutaties dienen schriftelijk* te worden gemeld aan de secretaris.6. Betaling

6.1. Betalingen zoals contributie, licentiekosten, lesgeld, enz. dient te geschieden zoals aangegeven in artikel 4.

6.2. Is 4 weken na het verlopen van de betalingstermijn niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan volgt automatisch opschorting van toegang tot de lessen en het ijs, tot het openstaande bedrag voldaan is. Het lid wordt door de penningmeester hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

6.3. Is 12 weken na het verlopen van de betalingstermijn niet betaald, dan volgt opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. Ten minste n week voor opzegging wordt het lid door de secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld. Hierna heeft het lid geen toegang meer tot de Algemene Ledenraad Vergadering en verliest het stemrecht.

6.4. De plicht tot betalen blijft immer bestaan.7. Verhindering/verzuim

7.1. Bij verhindering van een trainer (bijvoorbeeld in geval van ziekte of wedstrijdbegeleiding) zal het bestuur zich inspannen om voor een adequate vervanging zorg te dragen.

7.2. Bij verhindering van een trainer zullen groepslessen prefereren boven priv- en/of choreografie lessen.

7.3. Bij verhindering van een lid dient het lid de aangegane verplichtingen te voldoen. Restitutie is in dit geval niet mogelijk.8. Bestuur en Commissies (Evenementencommissie, showcommissie e.d.)

8.1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen of op te heffen, de leden hiervan te benoemen of uit hun functie te ontheffen.

8.2. Bij het besluit tot instelling van een commissie kan het bestuur samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van deze commissie in een instructie vastleggen.

8.3. Een door het bestuur benoemde commissie legt verantwoording af aan het bestuur.

8.4. Het bestuur bepaalt de indeling van de trainingsgroepen, de samenstelling van het trainingsprogramma en de opgave van rijders voor wedstrijden en testen in overleg met de trainers.

8.5. De indeling geschiedt op basis van het niveau van de rijd(st)er waarbij groepen geen gelijke omvang hoeven te hebben.
Gedurende het seizoen kan het bestuur in overleg met de trainers de samenstelling van deze groepen wijzigen.

8.6. Het bestuur bepaalt samen met de trainers of een rijd(st)er in aanmerking komt om een kr te mogen gaan rijden.

8.7. Het bestuur behoudt zich, in uitzonderlijke situaties, het recht voor om het lidmaatschap van haar leden per direct en eenzijdig te beindigen9. Klachtenbehandeling

9.1. Klachten met betrekking tot de vereniging (bestuur en commissies) en/of trainers dienen schriftelijk* te worden gemeld.

9.2. Indien noodzakelijk kan/zal er door het bestuur een commissie worden ingesteld om de klacht van het lid te laten onderzoeken.10. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

10.1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenraad Vergadering, indien dit bij de uitnodiging voor deze vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel letterlijk is verwoord.

10.2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering.11. Trainingsaanvraag

11.1. Het seizoen is opgebouwd uit twee perioden, te weten: Wintertrainingen en Zomertrainingen.

11.2. Het bestuur bepaalt waar en wanneer de trainingen tijdens deze perioden plaatsvinden.11.3. Aanvragen voor (patch)ijshuur in het zomerseizoen gaan te allen tijden in overleg met het bestuur en de trainers, en dienen vooraf schriftelijk* bij de wedstrijdsecretaris kenbaar te worden gemaakt.

11.4. Het bestuur bepaalt de data waarop de aanvragen voor deze periode bij de wedstrijdsecretaris moeten zijn ingediend.
Deze inleverdata zijn nodig om tijdig, voldoende (club)ijs en trainingscapaciteit in te kunnen huren.

11.5. Aanvraag voor extra (patch)ijshuur en individuele en/of incidentele (extra) lessen, is alleen mogelijk indien het maximum aantal rijd(st)ers en/of trainerscapaciteit op een bepaald uur nog niet is bereikt. Hiervan dient de wedstrijdsecretaris schriftelijk* op de hoogte te worden gesteld.12. Choreografie- en techniek aanvraag

12.1. Choreografielessen en/of techniektrainingen kunnen alleen schriftelijk* en in onderling overleg worden aangevraagd.

12.2. De beschikbare lessen zullen zo goed mogelijk over de rijd(st)ers worden verdeeld, waarbij rekening zal worden gehouden met wedstrijdplanningen.13. Regels voor de trainingen

13.1. Trainers dienen tijdig voor aanvang lessen aanwezig te zijn.

13.2. Trainingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de trainer.

13.3. Van de rijd(st)er wordt respect voor de trainers en medesporters verwacht.

13.4. Rijd(st)ers melden zich op tijd af voor een training bij hun eigen trainer of het secretariaat.

13.5. Rijd(st)ers nemen de tijd voor een zelfstandige warming-up en zijn op tijd aanwezig om zodoende op tijd met de lessen te kunnen beginnen.

13.6. Rijd(st)ers beginnen met inrijden, ook indien hier nog geen opdracht voor is gegeven.

13.7. Indien er sprake is van een blessure waardoor een rijd(st)er niet volledig aan een training mee kan doen, dient dit vooraf aan de trainer te worden gemeld.

13.8. Als de aangewezen trainer afwezig is, dienen aanwijzingen van andere trainers te worden opgevolgd.

13.9. Ouders/verzorgers mogen tijdens de training niet in de boarding blijven staan, maar mogen tijdens de trainingen wel plaats nemen op de tribune.

13.10. Tijdens de training is er geen contact tussen trainers en ouders/verzorgers, afgezien van calamiteiten.13.11. Trainers zijn voor of na de training beschikbaar om zaken te bespreken met ouders/verzorgers van de rijd(st)ers.

13.12. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan tijdens trainingen.

13.13. Stimulerende middelen zijn niet toegestaan.

13.14. Indien een rijd(st)er jarig is, mag er aan het einde van de training getrakteerd worden.

13.15. Indien rijd(st)ers zich naar de mening van een trainer of het bestuur niet naar behoren gedraagt kan deze door de trainer worden verwijderd, denk hier bij aan: Aanwijzingen niet opvolgen; Hakken in het ijs of schoppen tegen de boarding of medesporters; Schelden of asociaal gedrag; Handelen in strijd met de regels.13.16. Indien een rijd(st)er twee maal van een training is verwijderd kan het bestuur besluiten om deze voor een
(
on)bepaalde tijd de toegang tot de trainingen te ontzeggen.

13.17. Bij een volgende verwijdering kan het bestuur overgaan tot een ontzetting (royement).14. Inschrijven voor wedstrijden en/of testen

14.1. Zodra een wedstrijd of test is uitgeschreven, kunnen rijd(st)ers zich, via de wedstrijdsecretaris, hiervoor inschrijven, waarmee men zich verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld.

14.2. Indien een rijd(st)er zich terugtrekt nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

14.3. De rijd(st)er is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen muziek welke wordt aangeleverd op een CD. Zowel op de hoes als de CD zelf dient de naam van de rijd(st)er, de tijdsduur, naam van de vereniging en de wedstrijdcategorie te staan. Het is verplicht om ook een reserve CD mee te nemen naar wedstrijden. Het is aan te bevelen voor de trainingen een andere cd te gebruiken die alleen daarvoor bestemd is, zo blijven de wedstrijd cds onbeschadigd.15. Veiligheid

15.1. Aanwijzingen van de ijsmeester dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

15.2. Rijd(st)ers mogen het ijs niet betreden indien er geen trainer of bestuurslid aanwezig is.

15.3. Op het ijs mag niet worden gegeten.

15.4. Drinken uit een geschikte drinkfles (geen glas) is toegestaan.

15.5. Handschoenen zijn verplicht.

15.6. (Half)Lang haar dient vastgebonden te zijn in een staart.

15.7. Na een val dient zo snel mogelijk te worden opgestaan en ruimte te maken voor de andere rijd(st)ers.

* Schriftelijk is ook per e-mail met ontvangstbevestiging